Рубрика: начальный уровень

Гарри Поттер

Гарри Поттер hонин айлда үндыһэн. Һонин һургуулидашье ябаһан. Һүүлдэнь бүхы һониншье гээшэнь юрынхи байгаа, теэд юрын зонинь һониншье байгаа. Зүгөөр Һайн тала, хододоошье муу тала илаа һэн, харин юундэб даа гол хабаадагша эрэ гол эхэнэртэеэ гэрлээгүй.

уншаха