Базаржаб Галсанов. «Эрын гурбан наадан»

Базаржаб Галсанов. «Эрын гурбан наадан». Уншана Ольга Сотникова

Эрын гурбан наадан

Эргэ урдын эхитэйл даа.

Эрэлхэг хүбүүдые хүмүүжүүлхэ

Эрмэлээл һайхан үүргэтэйл даа.

.

Буряад-монгол арадаймнай

Баатарлиг хүбүүдэй наадан,

Байдалай замые гаталхаяа

Бэе жадалаа һоридог заншал.

.

Барилдаан! Бүхэ барилдаан!

Багжагар хүбүүдэй тулалдаан,

Дүрэ буряалдан оролсоон,

Дүй шадалаа мэдэлсээн.

.

Сур харбаан! Һур харбаан!

Мэргэн хүбүүдэй тэмсээн,

Можо таарулжа наадаан,

Суута сэргэндээ барлаан.

.

Мори урилдаан! Мори урилдаан!

Монгол угсаатанай наадан,

Хурдан хүлэгүүлэй соло,

Хүдэр хүбүүдэймнай баир.

.

Эрын гурбан наадан —

Элинсэгэймнай эрдэни һургаал,

Монгол-буряад арадаймнай

Мүнхэ һайхан заншал!